תנאי שימוש באתר

כללי

 

מאסטרו מערכות מידע בע״מ, ח.פ 515109940 (להלן: "החברה") היא המפעילה של האתר Ticks שכתובתו www.Ticks.co.il (להלן: "האתר") אשר באמצעותו מאפשרת החברה ליוצרים, מפיקים ומארגנים של אירועים (להלן: "המארגן" או "המארגנים") להציע למכירה למשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים") כרטיסים לאירועים ו/או מופעים אותם הם מפרסמים באמצעות האתר (להלן: "האירוע" או "האירועים"). מטרת תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש באתר" או "תנאי השימוש") הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים בכל הקשור לשימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים במסגרתם (להלן: "השירותים"). תנאי השימוש באתר כוללים גם את מדיניות הפרטיות ואת הסכם למתן שירותים שבין המארגן לבין החברה.

אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה שכן השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש אלו וככל שאינך מסכים להם, במלואם ו/או בחלקם, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו. כל המשך שימוש שלך באתר לאחר עדכון כאמור יהווה הסכמה שלך לתנאי השימוש המעודכנים. מובהר ומוסכם כי החברה אינה אחראית בכל צורה או אופן על האירועים ו/או על טיבם והיא מהווה אך רק כלי בידי מארגנים לשם פרסום האירועים, מכירת כרטיסים לאירועים והפצתם בלבד ובהתאם אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר לאירוע ו/או טיבו ואחריותה של החברה הינה אך ורק לספק למשתמש את כרטיס/י הכניסה שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את מחיר הכרטיס (יובהר, כי החברה בכל מקרה תהיה רשאית לגבות את עמלת הכרטיס הגדרתה להלן אף במקרה של ביטול האירוע) מקום בו בוטל האירוע או לפי הוראת תנאי השימוש.

כללי השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים

השימוש באתר ו/או בשירותים מוגבל ואפשרי אך ורק למי שכשיר לבצע פעולות משפטיות. כל שימוש של קטינים באתר ייעשה בכפוף להסכמת הוריהם ו/או כל אפוטרופוס חוקי ומהווה הסכמה שלהם לתנאי שימוש אלו. השימוש באתר ו/או ובשירותים ניתנים כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה מעת לעת, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה חברה בקשר לכך ובכלל זה בגין מאפייני השירותים ומידת התאמתם לצרכיו. השימוש באתר ו/או בשירותים ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.  המשתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר ו/או בשירותים, ובכלל זה לא יעשה כל שימוש כאמור אשר יש בו ו/או אשר עלול בכל צורה ו/או אופן לפגוע באתר ו/או בשירותים.

המשתמש בדק את השירותים ובכלל זה את האתר ומצא כי הם מתאימים לצרכיו וכי בהתאם לא תהיה לו כל טענה, תלונה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה; המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את תקנון האירוע בדף האירוע באתר (ככל שקיים), ובכלל זה את ההחרגות הספציפיות אשר נקבעו על ידי המארגן (להלן: "תקנון האירוע") וכי הוא מסכים לו. תנאי שימוש אלו כפופים גם לתנאי הסכם שירותי המכירה שבין המארגן לבין החברה. המשתמש מאשר כי לא קיימת בעניינו כל הגבלה חוקית ו/או אחרת להתקשרות בהסכם זה, ולעניין זה ככל שהינו קטין – קיבל את הסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי הממונה עליו לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ובכלל זה לרכישת כרטיסים לאירוע ולמסירת המידע האישי אודותיו לחברה בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו;

שינוי, הפסקה ו/או השהיית השימוש באתר ובשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק ו/או להשהות את פעילות האתר השירותים, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שתידרש לספק נימוק ו/או הסבר לכך. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לדרוש ממשתמש לחדול משימוש באתר ו/או בשירותים, כולם או חלקם, בקרות מעשה ו/או פעולה בניגוד לאמור בהסכם זה, לרבות עדכוניו מעת לעת, ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או מכל סיבה אחרת. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי מתן השירותים תלוי בגורמים שלישיים אשר לחברה אין שליטה עליהם וכי כל הפרעה, שיבוש ו/או הפסקה של שירותים מאת גורמים כאמור עשויה להפריע למתן השירותים ו/או לגרום להפסקתם. המארגן מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מובהר ומוסכם כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, מכל סוג שהוא, כתוצאה מהפסקה ו/או השהייה כאמור בסעיפים ‎3.1-‎3.3 לעיל.

רכישת כרטיסים לאירוע

על המשתמש המעוניין לרכוש כרטיסים לאירוע באמצעות האתר לבחור את האירוע הרלוונטי אליו יהיה מעוניין לרכוש כרטיסים. לאחר מכן יתבקש המשתמש להזין את אחד או יותר מהפרטים הבאים אודותיו: (1) שם פרטי ומשפחה; (2) מספר טלפון נייד; (3) מספר תעודת זהות; (4) כתובת דואר אלקטרוני; (5) כתובת; (7) מקום עבודה / חברה / ארגון עובדים (8) תפקיד (9) פרטי אמצעי תשלום (מספר כרטיס אשראי, סוג, תוקף); (10) שדות נוספים ככל שיידרשו על ידי המארגן (להלן: "המידע האישי"). לאחר ביצוע אימות פרטי התשלום והפרטים המזהים אודות המשתמש, ובכפוף לכך שכמות הכרטיסים המוצעים במסגרת האתר/אפליקציה לא אזלה, יחויב המשתמש בתמורה (כהגדרתה להלן) בגין הכרטיסים שנרכשו ותישלח אליו הודעה באמצעות דואר אלקטרוני (להלן: "הודעת האישור") המכילה קישור לכרטיס כניסה דיגיטאלי לאירוע (להלן: "כרטיס הכניסה הדיגיטאלי"). כמו כן, תישלח למשתמש הודעה נוספת באמצעות דואר אלקטרוני הכוללת חשבונית מס/קבלה בגין הכרטיסים שנרכשו. יובהר, כי ההודעות הנ"ל תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתמש במסגרת רכישת הכרטיסים באמצעות האתר והמשתמש מאשר כי ידוע לו כי עליו לוודא כי הכתובת אשר הוזנה על ידו הינה כתובת דואר אלקטרוני תקינה, פעילה ושהינה בבעלותו. המשתמש מאשר כי השלמת רכישת הכרטיסים לאירוע באמצעות האתר מהווה מתן הרשאה מצידו לחיוב ו/או זיכוי כרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרו על ידי המשתמש במסגרת תהליך הרכישה הנ"ל בהתאם להזמנה אישר ביצע המשתמש באתר וכן הסכמה לביצוע כל הפעולות אשר יידרשו על ידי החברה לצורך זיהוי ואימות ביצוע התשלום.

על המשתמש לוודא, זמן סביר לפני האירוע, כי הודעת האישור נשלחה ונתקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי לא קיימת כל מניעה להצגת כרטיס הכניסה הדיגיטאלי במכשיר הנייד שבבעלותו ושבכוונתו להזדהות באמצעותו בעת הכניסה לאירוע. יובהר, כי ככל שהמשתמש נתקל בבעיה בהצגת הכרטיס הכניסה הדיגיטאלי ועל מנת להימנע ממצב בו תימנע ממנו כתוצאה מכך הכניסה לאירוע, עליו לבחור באפשרות להדפסת כרטיס הכניסה הדיגיטאלי הנכללת במסגרת ההודעה (להלן: "כרטיס הכניסה המודפס"). החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו תימנע כתוצאה ממחדל של המשתמש בעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי ידוע לו שעליו להגיע לאירוע עם תעודת מזהה ולכל הפחות אחד מהבאים: מכשיר נייד אשר ניתן להציג באמצעותו את תמונת הברקוד (QR) המהווה את כרטיס הכניסה הדיגיטאלי באופן תקין ו/או כרטיס הכניסה המודפס. המשתמש מאשר כי ידוע לו שככל שלא יעשה כן, יתכן ותימנע ממנו כניסה לאירוע וכי במקרה זה לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המארגן. יובהר, כי כרטיס הכניסה לאירוע המופק באמצעות האתר (בין אם כרטיס הכניסה הדיגיטאלי ובין אם כרטיס הכניסה המודפס) אינם ניתנים להעברה. ככל שהמשתמש מעוניין לשנות את פרטי הכרטיס עליו ליצור קשר עם החברה במייל [email protected] לכל הפחות 96 שעות ממועד האירוע. החברה שומרת על זכותה שלא לאשר את רכישת הכרטיסים לאירוע על ידי המשתמש מקום בו אזלו הכרטיסים לאירוע, נתקבל סירוב מאת חברת האשראי לאשר את ביצוע עסקת רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש, המשתמש אינו עומד בתנאי השימוש באתר, קיים חשש להפרה של הוראות החוק (בין אם על ידי המשתמש ובין אם לאו) ו/או כאשר מארגן האירוע לא אישר ו/או סירב לאשר את מכירת הכרטיס/ים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יובהר עם זאת, כי החברה לא תשא בכל אחראיות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי אחר (לרבות מי שעבורו רכש המשתמש כרטיס כניסה לאירוע) בגין סירובו של המארגן למכירת כרטיסים כאמור.

מחירי כרטיסים

מחירי הכרטיסים לאירוע ייקבעו על ידי המארגן ויוצגו במסגרת דף האירוע באתר בשקלים חדשים כולל מע"מ (להלן: "מחיר הכרטיס"); ביטולים והחזרים ביטול של עסקת רכישת כרטיסים לאירוע על ידי משתמש תיעשה אך ורק בכפוף למדיניות הביטולים הקבועה אשר תפורסם על ידי המארגן בדף האירוע באתר וכן בכפוף לאישורו של המארגן ושל חברת האשראי (להלן: "מדיניות הביטולים וההחזרים"). על אף האמור במדיניות הביטולים וההחזרים, יובהר כי בכל מקרה, ביטול כאמור יתאשר לכל הפחות בתוך ארבעה עשר יום מיום הרכישה, אך לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני מועד האירוע. כמו כן, יובהר כי המשתמש לא יוכל לבצע ביטול חלקי של עסקה לרכישת כרטיסים לאירוע. עוד יובהר, כי מקום בו לא תוכל החברה מכל סיבה שהיא לחייב את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) אותו סיפק המשתמש במסגרת עסקה לרכישת כרטיסים לאירוע, יבוטלו באופן אוטומטי הכרטיסים אשר נרכשו על ידו משתמש כאמור. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי המארגן רשאי לבטל אירוע ובמקרה כאמור יבוטלו הכרטיסים אשר נרכשו על ידי המשתמש לאירוע. מובהר ומוסכם, כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין ביטול האירוע על ידי המארגן כאמור. החברה תשיב למשתמש, בכל מקרה של ביטול כאמור בסעיפים ‎6.1-‎6.2, את מחיר הכרטיס/ים בתוך 30 ימים ממועד ביטול רכישת הכרטיסים על ידו (ובלבד שהדבר נעשה בהתאם למדיניות הביטולים וההחזרים) או ממועד ביטול האירוע על ידי המארגן. יובהר עם זאת, כי בכל מקרה בו בוטלה העסקה לרכישת כרטיסים לאירוע על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‎6.1 לעיל, תהיה רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול, כמשמעות מונח זה בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

קניין רוחני

האתר, האפליקציה, הממשקים, השירותים, התכנים, הפלט(ים), וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים (למעט רכיבים מסוימים אשר יובאו מפרויקטי קוד פתוח ברשת), קבצים, ממשקים גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים לחברה והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בקניין הרוחני כל שימוש שאינו למטרת ו/או במסגרת השירותים. המשתמש לא יהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמו או על-ידי מי מטעמו בכל אופן שהוא.

תכנים

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ו/או מהאמור בתנאי השימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם באתר תוכן המנוגד לחוק, תוכן גזעני או בעל רמזים לגזענות, תוכן המעודד להפלייה פסולה ו/או אלימות, תוכן פורנוגרפי, תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או תוכן שהינו בעל אופי טורדני, וולגרי, גס, מעליב, עוין ו/או מאיים ו/או כל תוכן כזה או אחר אשר עלול להתפרש כאחד מאלו וכן כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להזיק ו/או לפגוע בכל דרך בפעילות האתר ו/או השירותים (להלן: "התכנים האסורים"). החברה תהא רשאית להסיר את התכנים האסורים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהיא נדרשת ליתן הודעה על כך למשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. המארגן מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, טענה ו/או דרישה אשר תופנה כלפי החברה בגין פרסום תכנים אסורים ומתחייב לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לה כתוצאה מפרסום תכנים אסורים כאמור.

הגבלת אחריות

השירותים ניתנים כפי שהם "AS IS". החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מתחייבת שהשירותים (ובכלל זה פעילות האתר, האפליקציה ו/או הממשקים), יינתן כסדרן ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. כמו כן, לא תהא החברה אחראית לכל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם לציוד מחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או אחר כתוצאה משימוש באתר, אפליקציה ו/או בשירותים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בעניין זה. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בכל מקרה בו לא מתאפשר לו ו/או למארגן גישה או אפשרות שימוש בשירותים לרבות באתר, אפליקציה ו/או בממשקים כולם או מקצתם. החברה תהא רשאית מעת לעת לשנות את מראה האתר, האפליקציה ו/או האתר ו/או לבצע בהם שינויים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להודיע על כך למשתמש. החברה תעשה ככל יכולתה על מנת לשמור על המידע האישי ובכלל זה על אמצעי התשלום אשר נמסרו על ידי המשתמש. עם זאת, החברה לא תישא בכל אחריות בשל כל חשיפה, אבדן או גניבה אשר ייגרמו למשתמש במקרה של גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק.

פרטיות ומאגרי מידע

המשתמש מצהיר ומאשר כי המידע אשר נמסר על ידו לחברה (ובכלל זה הפרטים אמורים בסעיף ‎4.2 לעיל) וכן פרטי האירועים אשר אליהם כרטיסים באמצעות השימוש באתר ו/או באפליקציה (להלן: "המידע"), נמסרו מרצונו ובהסכמתו ומבלי שחלה עליו חובה חוקית למסור אותם ויישמרו במאגרי המידע של החברה למטרות המפורטות בהסכם ובמדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות"), לצורך העברת המידע למארגן (למטרת זיהוי ומעקב אחר המשתמשים אשר רכשו כרטיסים לאירוע) וכן למטרות משלוח הודעות שיווקיות על ידי החברה אודות אירועים המפורסמים על ידה והמשתמש מסכים מאשר קבלת הודעות כאמור בכל אמצעי תקשורת לרבות בדואר, דואר אלקטרוני, SMS וטלפון). יובהר, כי המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מקבלת הודעות כאמור על ידי פנייה לכתובת דואר אלקטרוני [email protected]. יובהר, כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.